Obecní knihovna Střítež nad Bečvou

HISTORIE OBECNÍ KNIHOVNY


Obecní knihovna ve Stříteži nad Bečvou vznikla na jaře roku 1919. Šlo o krok zcela pochopitelný, tohoto roku byl vydán první knihovnický zákon, který zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech obcích. V sokolské kronice za rok 1919 je uvedeno následující: "K dalšímu vzdělávání obyvatelstva značně přispívá obecní knihovna, umístěná v budově školní, čítající přes 300 svazků zábavného i poučného obsahu, - sloučení to knihoven: sokolské, hasičské, sociálně-demokratické organizace, jakož i knihy od jednotlivců. Knihovníkem jest pan Jan Fárek, učitel a pan Kopřiva. Knihy půjčují vždy v neděli odpoledne. Pilných čtenářù je hojnost."

Knihovna je zmiňována několikrát i v hlavním pramenu pojednávajícím o Stříteži nad Bečvou, v Knize o Stříteži: "Těch bojů s obecní pokladnou bylo více. (...) Roku 1886 dala (školní rada - pozn.) do obecního rozpočtu 5 zl. na žákovskou knihovnu, ale obecnímu zastupitelstvu to bylo mnoho, podalo rekurs. Ale ten byl zamítnut." O školní knihovnu se staral pan učitel Antonín Šabacký a půjčoval z ní mládeži i dospělým knihy. Není přesně známo, jaký byl pozdější osud školní knihovny, z dostupných informací je však patrná snaha o podporu čtenářství v obci. O tom, že byla obecní knihovna hojně podporována, svědčí i dokumenty týkající se správy obce a jejího hospodaření. "Na obecní knihovnu se přispívalo už značnějším obnosem 400 K, protože to nadiktoval zemský úřad. Ale babičce, která pomáhala zdarma chudým ženám při porodu, stále platili pouhých 40 K ročně"

Co se týká personálního obsazení, není zcela jasné, kdo obecní knihovnu od jejich počátků vedl, především jsou však zcela neznámá data související s působením jednotlivých osob. "Tady ve Stříteži se knížky půjčovaly snad už za císaře pána. (...) tehdy dělal dvacet let knihovníka listonoš pan Kopřiva." Pan Josef Kopřiva, listonoš, byl zřejmě prvním knihovníkem obecní knihovny, která v té době působila v sokolovně. Poté převzal knihovnu pan Jan Kovář, knihovna byla umístěna v prvním poschodí nové přestavby staré traktorové stanice vedle hotelu Květoň. Po postavení budovy pro místní národní výbor a dobrovolné hasiče byla knihovna přestěhována do nových prostor v přízemí této budovy. Zde působil ještě nějaký čas pan Jan Kovář, přibližně do roku 1972. Zdravotní důvody jej donutily tuto práci ukončit a do knihovny dočasně nastupuje pan Jan Šimčík. Od listopadu 1979 měla chod knihovny na starosti paní Marta Melounová. V roce 1991 došlo k vymalování knihovny, k instalaci nových regálů, zároveň byla přesunuta literatura a reorganizován knihovní fond. V 1992 se vedení knihovny ujala paní Ludmila Martinková. Na počátku devadesátých let zajišťovala obecní knihovna pravidelnou výpůjční službu knih a časopisů vždy v úterý od 16 do 20 hodin.

V roce 2001 byl ve spolupráci se střediskovou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm a Obecním úřadem ve Stříteži nad Bečvou zpracován a na Ministerstvo kultury České republiky podán grant v rámci programu VISK 3 o přiznání dotace na nákup počítače a připojení knihovny k síti Internet. Na základě tohoto grantu byla získána částka, díky níž Obecní úřad nakoupil dva osobní počítače, zajistil připojení k internetu a vybavil místnost novým nábytkem. Bylo zřízeno Internetové centrum při Obecní knihovně ve Stříteži nad Bečvou, které se těšilo obrovskému zájmu. Internetovna byla otevřena každý čtvrtek od 16 do 20 hodin. V roce 2002 nastoupila do knihovny paní Anna Kořenková. Dne 23. 9. 2002 získala obecní knihovna osvědčení o zápisu do evidence knihoven, je evidována jako Obecní knihovna Střítež nad Bečvou. V roce 2004 byl pro knihovnu získán další grant v rámci programu VISK 3, z něhož byl nakoupen nový, výkonnější počítač, tiskárna a čtečka čárkového kódu. To vše za účelem retrokonverze knihovního fondu, tzv. převodu lístkového katalogu do počítače. Obec také nechala zhotovit nový výpůjční pult pro knihovnu, který zajišťoval lepší umístění počítače a více prostoru pro práci v knihovně. Začátkem roku 2005 bylo započato s retrokonverzí knihovního fondu obecní knihovny. Retrokonverzi prováděla knihovnice Anna Kořenková spoleěně s bývalou knihovnicí Ludmilou Martinkovou. Šlo o velmi zdlouhavý a časově náročný proces, který trval více jak pět let. Postupně byly zpracovávány a do počítače ukládány jak monografie, tak časopisy a aktuality. Do konce roku 2009 byly uloženy data veškerého knihovního fondu a bylo přistoupeno k převedení dat do modernějšího programu KPwin. Knihovnici Annì Kořenkové pomáhala také paní Eva Kořenková, která se vedení knihovny ujala v roce 2011. Automatizovaný výpůjční protokol byl spuštěn na začátku roku 2011. Během prázdnin roku 2012 byla knihovna vymalována a byly zazděny dveře, které v minulosti sloužily jako vchod do internetového centra. Jedna místnost v knihovně byla určena pro dětské čtenáře a k tomuto účelu i speciálně vybavena. Knihovní regály byly přemístěny a knihovní fond drobně přemístěn. Na začátku roku 2013 odešla paní Eva Kořenková na mateřskou dovolenou a na její zástup byla vybrána Karolína Vokáčová (roz. Švecová).

Obecní knihovna uspěla s projektem "Modernizace knihovny Střítež nad Bečvou", který byl na počátku roku 2014 podán v rámci 9. výzvy Místní akční skupiny (MAS) Rožnovsko. V průběhu letních prázdnin byla knihovna po dobu jednoho měsíce uzavřená. V úterý 19. srpna 2014 byla knihovna slavnostně znovuotevřena.

Ve spolupráci s obecní knihovnou se v  roce 2014 v mateřské školce Střítež nad Bečvou, která poskytla své prostory a zázemí, konala historicky první Noc s Andersenem. V témže roce byla v knihově pořádána beseda s autorkou paní Alenou Mornštajnovou a v prosinci se obecní knihovna podílela na akci Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, v obecní knihovně se u této příležitosti konala vánoční prodejní výstava. Obě akce, jak Noc s Andersenem, tak Vánoční prodejní výstava spojená s rozsvěcením stromu se staly tradiční akcí pořádanou v obci.

Roku 2015 se obec ve spolupráci s obecní knihovnou účastnila celostátní akce Ukliďme Česko - Ukliďme Střítež nad Bečvou. Akce se taktéž stala tradicí a koná se každoročně. V roce 2015 uspěla obecní knihovna Střítež nad Bečvou a její knihovnice Karolína Vokáčová v soutěži Knihova roku 2015 Zlínského kraje. Sama knihovnice si ocenění nesmírně váží, je však třeba podotknout a zdůraznit, že hlavní zásluhu na tom všem mají čtenáři a uživatelé knihovny, kteří do knihovny chodí a mají o její sužby zájem. Knihovna bez čtenářů by nebyla nic. 

Na počátku roku 2019 Karolína Vokáčová nastoupila na mateřskou dovolenou a jako zástup se ujala místa knihovnice paní Eliška Švecová. Od listopadu 2019 se vždy v úterý v dopoledních hodinách v knihovně začaly scházet maminky na mateřské dovolené s malými dětmi. 

Od 13. března 2020 byla obecní knihovna nucena díky celostátní situaci kvůli novému typu koronaviru Covid-19 a s tím souvisejícím vyhlášením nouzového stavu do odvolání uzavřít. Za tu dobu se v knihovně udělal velký generální úklid, při němž byly vyřazeny staré, opotřebované a nepůjčované knihy a knihovní fond byl přeřazen tak, aby byl pro čtenáře přehledný a knihovna se stala místem, kde se budou čtenáři rádi vracet. :) 

Položka
Položka
Položka
Vytvořte si webové stránky zdarma!